Προφίλ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής - Ε.Ο.Ο.Ε (Fédération Hellenique des Véhicules d’ Epoque – F.H.V.E) υφίσταται και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικό πανελλήνιο δευτεροβάθμιο Σωματείο από το έτος 1997 με μέλη Συλλόγους, Οργανισμούς, Ενώσεις, Λέσχες και άλλα παρεμφερούς Σωματεία που έχουν σκοπούς ανάλογους με τους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι να προάγει, συντονίζει και να αναπτύσσει στην Ελλάδα τις προσπάθειες διατήρησης και αποκατάστασης των οχημάτων εποχής καθώς και της αναζήτησης, συγκέντρωσης και διατήρησης συναφούς εντύπου υλικού.

Η Ε.Ο.Ο.Ε, μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Παλαιών Αυτοκινήτων - Δ.Ο.Π.Α (Fédération Internationale des Véhicules Anciens - F.I.V.A), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 61041/5235/21.11.2013 – ΦΕΚ 3019/28.11.2013 είναι ένα από τα νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα το οποίο δύναται να:
~ καθορίζει και χαρακτηρίζει όλα τα μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος-αντίκες βάσει των διεθνών κανονισμών της Δ.Ο.Π.Α (F.I.V.A), της Δ.Ο.Μ (F.I.M) και της Δ.Ο.Α (F.I.A),
~ χορηγεί Πιστοποιητικό Καταχωρήσεως, καθώς και να
~ εκδίδει χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες για την κυκλοφορία των ιστορικών οχημάτων σε εκδηλώσεις, για τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών δοκιμές καθώς και για αγώνες σύμφωνα με το άρθρο 49 του ΚΟΚ.

Παρατίθεται ακριβές απόσπασμα της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης:
… “Τα παλαιά αυτοκίνητα (μηχανοκίνητα οχήματα ιστορικού ενδιαφέροντος − αντίκες) μπορούν να καθορίζονται και να χαρακτηρίζονται από: (α) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Α.− F.I.A.), (β) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Μοτοσικλέτας (Δ.Ο.Μ.− F.I.M.), (γ) το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα τη Διεθνή Ομοσπονδία Παλαιού Αυτοκινήτου (Δ.Ο.Π.Α.− F.I.V.Α.) και (δ) την Ελληνική Ομοσπονδία Οχημάτων Εποχής" (Ε.Ο.Ο.Ε.). Ο καθορισμός και ο χαρακτηρισμός αυτός θα πραγματοποιείται βάσει των διεθνών κανονισμών της Δ.Ο.Α., της Δ.Ο.Π.Α. και της Δ.Ο.Μ. Τα παλαιά αυτοκίνητα αυτά, δύνανται να κυκλοφορούν στις εκδηλώσεις που οργανώνονται ή εγκρίνονται από τα προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα επί οδών ή άλλων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, καθώς και για τις αναγκαίες προς επισκευή και συντήρηση αυτών δοκιμές, βάσει πιστοποιητικού καταχωρήσεως, που θα εκδίδεται από τα νομικά πρόσωπα αυτά. Επίσης, δύνανται να κυκλοφορούν για τους αγώνες που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το άρθρο 49 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ν. 2696/1999).
Τα ανωτέρω μηχανοκίνητα οχήματα οφείλουν να φέρουν κατά τις ανωτέρω εξόδους τους, χαρακτηριστικές αριθμημένες πινακίδες που εκδίδονται από τα παραπάνω εξουσιοδοτημένα νομικά πρόσωπα.” …

FIVA logo 1

Προϋποθέσεις Χαρακτηρισμού:
Η F.I.V.A καθορίζει ένα ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ, σύμφωνα με τον Τεχνικό της Κώδικα 2010, ως ένα µηχανικά αυτοπροωθούµενο όχηµα
• το οποίο έχει ηλικία τουλάχιστον 30 ετών
• το οποίο είναι διατηρηµένο και συντηρηµένο σε άρτια κατάσταση αναλόγως των ιστορικών του δεδοµένων
• που δεν χρησιµοποιείται ως καθηµερινό µεταφορικό µέσο
• και το οποίο εποµένως αποτελεί µέρος της τεχνολογικής και πολιτιστικής κληρονοµιάς µας.

Τα Σωματεία - Μέλη της Ελληνικής Ομοσπονδίας Οχημάτων Εποχής (Ε.Ο.Ο.Ε) βρίσκονται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο και καλύπτουν όλες τις δραστηριότητες που αφορούν το Κλασικό Όχημα. Περισσότερες πληροφορίες για τα Σωματεία-Μέλη και τις περιοχές εξυπηρέτησης θα βρείτε στη σχετική καρτέλα με τα Μέλη.

Δείτε το ΦΕΚ σε μορφή PDF